اسپانيولت

جدول كالا 
كد كالا شرح كالا مشخصات وضعيت
CGI02 اسپانيولت تك حالته پنجره40 400mm موجود است
CGI03 اسپانيولت تك حالته پنجره60 600mm موجود است
CGI04 اسپانيولت تك حالته پنجره80 800mm موجود است
CGI05 اسپانيولت تك حالته پنجره100 1000mm موجود است
CGI06 اسپانيولت تك حالته پنجره120 1200mm موجود است
CGI07 اسپانيولت تك حالته پنجره140 1400mm موجود است
CGI08 اسپانيولت تك حالته پنجره160 1600mm موجود است
CGI09 اسپانيولت تك حالته پنجره180 1800mm موجود است
CGI10   اسپانيولت تك حالته پنجره200   2000mm   موجود است  
KKI08   اسپانيولت دري 160(توپي خور)   1600mm   موجود است    
KKI09 اسپانيولت دري 180(توپي خور) 1800mm موجود است
KKI12 اسپانيولت دري 200(توپي خور) 2000mm موجود است
KKI41 اسپانيولت سرويسي 1800 1800mm موجود است
SIS03   اسپانيولت كشويي 60   600mm   موجود است  
SIS04   اسپانيولت كشويي 80   800mm   موجود است  
SIS05 اسپانيولت كشويي 100 1000mm موجود است
SIS06 اسپانيولت كشويي 120 1200mm موجود است
  SIS07   اسپانيولت كشويي 140     1400mm   موجود است   
SIS08   اسپانيولت كشويي 160   1600mm   موجود است  

 


کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آلفا صنعت تابان می باشد.